พารามิเตอร์เครื่องจักรกลของการดำเนินงานเครื่องจักรกลสำหรับบด