ตัวอย่างของจดหมายเชิญสำหรับการประชุมทักษิณและยืนยันการเข้าร่วม