เหล็กใน taconite แยกจากเหล็กหรือวัสดุเหลือใช้อย่างไร