โรงสีลูกโรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ใน lindi แทนซาเนีย