ผลกระทบของหินบดในโครงการที่มีต่อสภาพแวดล้อมการทำเหมืองหิน