ความแตกต่างระหว่างการปิดผนึกรอยแตกและการเติมรอยแตก