การผลิตแผ่นสลับสำหรับเครื่องกำจัดขยะและอุปกรณ์เคลื่อนที่