อุปกรณ์ขุดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ขุดทองที่ใช้ในปัจจุบัน