โรงงานชีวมวล feldas เป็นเชื้อเพลิงให้กับงานมากขึ้น