โรงงานอาหารสัตว์เอเชียได้รับผลกระทบระยะสั้นจากข้าวโพดที่มีราคาแพง