การบดเกลือสินเธาว์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมี